REGULAMIN LEWITARIUM

Zasady ogólne
 1. Klientem Lewitarium może być osoba pełnoletnia. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia może korzystać z usług za zgodą pisemną rodziców (opiekunów).
 2. Każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się, czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z urządzeń Kabina floatingowa/lewitacyjna, sauna itd. (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Lewitarium.
 3. W przypadku indywidualnych przeciwwskazań medycznych do korzystania z terapii należy skonsultować się z lekarzem.
 4. Istnieje konieczność wcześniejszej rezerwacji terminów poszczególnych usług, w przypadku braku rezerwacji Klient będzie obsługiwany w pierwszym wolnym terminie.
 5. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji na usługi jednak nie później niż na dobę (24 godz.) przed planowaną wizytą. Jeśli nastąpi to po tym terminie, naliczona zostanie połowa opłaty za niewykonaną usługę.
 6. Korzystanie z usług oznacza akceptację Regulaminu Lewitarium.
Wejścia jednorazowe i karnety
 1. Każda osoba chcąca skorzystać z usług Lewitarium zobowiązana jest do wykupienia jednorazowego wejścia lub karnetu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie (wyjątkiem jest uzgodnienie zasad z personelem Lewitarium).
 3. Niezbędne jest okazywanie karnetu lub vouchera w recepcji Lewitarium przed każdorazowym wejściem.
 4. Data ważności karnetu zaczyna biec od dnia jego zakupu.
 5. Karnety mają termin ważności i po upływie tego terminu nie będą uznawane, (wyjątkiem jest uzgodnienie zasad z personelem Lewitarium).
Korzystanie z usług
 1. Klient posiadający rezerwację jest zobowiązany przyjść wcześniej przed umówioną godziną. W przypadku spóźnienia wizyta nie zostanie przedłużona i zakończy się w określonym czasie.
 2. W Lewitarium obowiązuje zmiana obuwia zarówno do ćwiczeń na urządzeniach, Kabina floatingowa jak i dla korzystających z sauny lub masaży (wejście do gabinetów możliwe jest tylko po zmianie obuwia).
 3. W pomieszczeniu nie wolno używać perfum, dezodorantów i lakierów do włosów itp.
 4. Data ważności karnetu zaczyna biec od dnia jego zakupu.
 5. Po pomieszczeniu nie wolno chodzić w mokrych klapkach lub z mokrymi stopami, gdyż grozi to ryzykiem poślizgnięcia się.
 6. Podczas przebywania w basenie należy zachować szczególną ostrożność nie wykonywać gwałtownych ruchów, chlapać, ani zanurzać pod wodę twarzy.
 7. Za zniszczenie rzeczy, zanieczyszczenie lub zabrudzenie wody w basenie lewitacyjnym itp. należących do Lewitarium oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę odpowiedzialny jest Klient i zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ich naprawą lub wymianą w celu przywrócenia do stanu pierwotnego. Lewitarium ma prawo do swoich roszczeń w stosunku do Klienta a w przypadku nie wykonania przez Klienta w/w napraw wykona naprawę na własny koszt, a Klient zobowiązuje się zwrócić całą należną kwotę za naprawę.
 8. Klient przed każdą sesją floatingu (wejściem do basenu) zobowiązuje się do dokładnego umycia i spłukania całego ciała.
 9. W razie złego samopoczucia lub zaistniałych przeciwskazań Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie obsługi Lewitarium.
 10. Lewitarium nie ponosi odpowiedzialności za niebezpieczne zachowanie się osób podczas korzystania z usług.
Dane osobowe.
Postanowienia końcowe
 1. Klient wykupując usługi oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjnych, zaś w przypadku ich wystąpienia poinformuje na piśmie obsługę Lewitarium.
 2. Lewitarium zastrzega sobie możliwość:
  • Wprowadzenia zmian w regulaminie, w cenniku usług i produktów
  • Wprowadzenia zmian w promocjach, (promocje nie łączą się, a za otrzymane promocyjne produkty i usługi- zaproszenia, vouchery, karty prezentowe itp.) od Lewitarium nie ma zwrotów.
  • Zawieszenia karnetu lub odmowy wydania karnetu bez podania przyczyny, jeśli Klient nie stosuje się do niniejszego regulaminu, narażając Lewitarium na straty materialne i/lub moralne, wizerunkowe itp.
 3. W przypadku rezygnacji z usług Lewitarium przed wykorzystaniem wszystkich zabiegów lub upływem ważności wybranego karnetu, Lewitarium nie zwraca uiszczonych opłat ani ich części, ale istnieje możliwość przekazania niewykorzystanych godzin na rzecz osoby trzeciej za pisemną zgodą Lewitarium..
 4. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba na którą został wystawiony, pracownik Lewitarium ma prawo do zatrzymania karnetu.
 5. W przypadku zagubienia karnetu Klient zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia obsługi recepcji telefonicznie lub osobiście.
 6. Lewitarium nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z usług objętych karnetem przez osoby trzecie jeśli Klient tego nie zgłosi.
 7. Klienci posiadający ważne karnety mają pierwszeństwo wyboru terminu rezerwacji usług przed Klientami korzystającymi jednorazowo z usługi.
 8. Lewitarium nie ponosi odpowiedzialność za pozostawione rzeczy.
 9. Podanie danych personalnych oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przez firmę Lewitarium.
 10. Klient udziela Lewitarium bezpłatnego prawa do posługiwania się wpisami z Księgi Gości do celów marketingowych.
 11. Klient ma prawo do wglądu i poprawy przekazanych danych. Lewitarium nie gromadzi danych w innym celu, niż realizacja umowy sprzedaży. Lewitarium nie usuwa automatycznie danych Klienta z bazy po realizacji umowy sprzedaży. Dane zostają zapisane w celu założenia kartoteki Klientów, co w przyszłości będzie owocowało w możliwość informowania Klientów o promocjach organizowanych przez Lewitarium. Dane nie będą przekazywane żadnym innym instytucjom ani podmiotom gospodarczym, które mogłyby je wykorzystać do celów marketingowych